De inspiratie van de dag.

Op de meeste werkdagen wordt een nieuwe afstemming toegevoegd.
Veel liefde en wijsheid toegewenst met het lezen van de inspiraties.

Verbreding

Verbreed u.

In al wat achter u ligt,
lag de gave van uw eigen ontwikkeling.

In al wat u in het heden ontmoet,
ligt de uitdaging van uw verhouden tót.

In al wat voor u ligt, dient u te beseffen
dat verbreding van uw Zijn
en de mogelijkheden die in u liggen
een uitnodiging ligt om uzelf
meer waar te maken.

Opdat uw waarachtige waarde
en intentie tot haar recht mag komen.

U zélf bent wetende vanuit uw oorspronkelijkheid
wat u te doen staat om in deze verbreding te gaan
en zichtbaar het verschil, uw verschil te maken.

Want zie, u bent geworden wie u nú bent,
vanuit het verleden dat u gevormd heeft
en het heden wat u de kracht schenkt
om de toekomst van velen meer ‘waar’ te maken.

Wens uzelf hierin welkom te zijn.
30 december 2017

Vergankelijkheid

Uw recht van bestaan
heeft eeuwigheidswaarde.

Uw aardse werkelijkheid is
dát deel van u en de uwen
welke al dan niet recht doet
aan uw aller waarde en waardeontwikkeling.

Binnen deze werkelijkheid
dient u evenzo te beseffen
dat wát tot u komt
immer verbonden is
aan de vergankelijkheid daarvan.

Want zie, al het aardse is vergankelijk
tegen het licht van uw geestelijk-welzijn.

Besef daarbij dat uw eigen ‘ontberingen’
immer draagbaar zijn tegen dit licht
en evenzo een eindigheid kennen
in de tijd u gegeven.

Laat daarom daar waar u dit beseffende bent,
uw eigen inzet evenwel niet varen,
maar hecht waarde aan wat u zélf,
vanuit de vergankelijkheid van wat is,
kunt bijdragen aan de ontwikkeling
waarbij een ieder op aarde
recht wordt gedaan.
6 december 2017

Veerkracht

Het is u gegeven om uzelf
voorbij de veelheid waarmee u van doen heeft
uzelf te bemachtigen met veerkracht.

Want in de liefde ligt al
wat u daartoe aan zal moedigen.

Begééf u daarom in liefde,
want zij doet wonderen
en maakt dát vrij in u
wat van belang is te doen.

Geef u vrij
en ontvang zo uw verdiende veerkracht
om zaken onder ogen te komen.
En uw eigen maat van geven in te zetten,
vooreerst voor uzelf en van daaruit tot de ander.

Want liefde, liefhebben en houden van
biedt zoveel meer dan uw gedachten
u doen aanspreken.

Verlaat uw afhankelijk denken en bewegen
en volhard in uw eigen besef van geloof, hoop en licht.

Zó wordt uw veerkracht bekrachtigd
en vind heling plaats waar dat mogelijk is
binnen het veld wat in u ligt
en u om u heen gewaar bent.

Sterk uzelf.
28 november 2017

Bevrijd uzelf

Geef uzelf vrij.
Geef uzelf de moed
om uw wijsheid kenbaar te maken.

Niet omwille van uw eigen bevestiging of erkenning,
maar omwille van uw waarlijke bijdrage aan het geheel.

Bevrijd uzelf van uw verleden
en van uw opgelopen bezwaringen.
Want zie, zij hebben reeds hun weg afgelegd.
Sta zo op voor vernieuwingsuiting
en andersoortig gedrag.

Want het leven is u ook gegeven
om voorbij elke lering uzelf dieper gewaar te zijn
en zo recht van spreken u eigen te maken.
Ook daar waar u eerder niet tot spreken
of gewaar zijn kon komen.

Belet u in uw vervolg van inhouden.
Doe dit enkel in uw bevonden liefdesoverdracht voor het geheel.
Opdat ook strijd niet de hoofdtoon is,
maar waarheid in liefde wordt aangeraakt.

Enkel zó zal bevrijding van wat waarlijk dient te gescheiden
plaats vinden in een ieder.

21 november 2017

Leider zijn

Opstaan in uzelf
is opstaan voor een breder veld
van waarlijke betrokkenheid.

Besef dat ú het zelf bent
die verantwoordelijkheid draagt
voor de eigen verandering,
om zo zuivere verandering voor te staan.

Zó zult u gaandeweg bemerken
dat de tijd u welgevallig zal zijn
en de omstandigheden waartoe u uit staat
veranderen.

Laat in deze niet uw wil geschieden,
maar dát wat tot u komt
in onbedachtheid en afstemming.

Geef daarom uzelf de rust en ruimte
om hiertoe te geraken.
Opdat u recht doet aan wie u bent
en wat u te bieden heeft.

Zo, recht uzelf en vertrouw uzelf
in het licht van uw eigen betekenis.

9 november 2017

Verlichting

Weet dat u in staat bent
verlichting aan te brengen
in uw verworvenheden.

Want zie, u bént van het Licht
en opgaande náár het eeuwige Licht
van verbondenheid en vergankelijkheid.

Besef dat het uw wilsbesluit was en is
om uw aardegang te vervolmaken.

In alles wat tot uw heden is aangeraakt in u
mag u beseffen dat u uw leringen ter hand heeft genomen
om uw eigen licht te doen aanschouwen.

Geef uzelf daarom uw eigen bevestiging
om als zo uw eigenheid en uw vervolg
kracht bij te zetten.

Laat evenzo al wat was in het Licht opgaan
in de tijd die voor u ligt.
Opdat u zichzelf bevrijdt
uit liefde voor het geschonkene
en tegen het perspectief van uw eeuwigheidsbestemming.

Doe dit uit liefde voor uzelf en uw omgeving.
1 november 2017

Bewust Zijn

Vele zaken en gebeurtenissen heeft u meegemaakt
en kruisen nog uw pad.
Veel heeft u geraakt en er zijn zaken
die al dan niet nog aandacht vragen
in uw bewustzijn.

Bezie deze zaken als oplichtend voor uw vervolg.
Want al wat u in uzelf in bewustheid brengt,
zo zal heling plaatsvinden.

Help uzelf daarom om dieper stil te staan
met wat in u nog in onrust leeft
of waar u angst of onzekerheid over bevoelt.

Breng dát naar het licht
daar waar u de betekenis niét van kan doorgronden.
Want het is niet in alles u gegeven
het overzicht te verkrijgen.

Wees daarin gerust,
opdat u rust zult vinden,
hoe dan ook.

Want alles, ja alles is vergankelijk
in bewuste overgave van wat is
en zal geschieden.

Aanvaarding steunt u
om in waar bewust zijn te geraken,
opdat u rust in vrede.
18 oktober 2017

Verbondenheid

Weet u waarachtig verbonden
met dat wat u te doen staat.

Verbondenheid in deze wil zeggen
dat u zichzelf en de ander raadpleegt
op een wijze van gemeenschappelijkheid
en gelijkwaardigheid.

Want alleen zó kunt u verandering
en vernieuwing bewerkstelligen.

Zeker, in functioneel opzicht
is er verantwoordelijkheidsbesef verschil
dat zich laat herkennen.
Echter waak over de wezenli9jkheid
van verbindingskracht.

Een ieder is waar hij wezen moet.
Een ieder heeft recht van spreken.
En een ieder dient opwaarts aangesproken te worden
ter bevordering van gemeenschapszin,
verantwoording en verantwoordelijkheidsinname.

Want juist in deze tijd
wordt een ieder uitgedaagd
om te komen tot ware verbondenheid,
zowel in de stof als in de geest.

Draag uw zielsbewustzijn in deze daartoe op,
uit liefde voor u allen.

5 oktober 2017

Eerzaam

Sta uzelf toe om waarlijk eerzaam te zijn
met uzelf en uw omgeving.

Eerzaam zijn, biedt u de omstandigheid
om dieper in uzelf af te dalen
om uw waarachtige bijdrage te leveren
ten opzichte al wat doet, denkt en bevoelt.

Treedt zo naar voren,
opdat u zich toont als liefhebbend mens.
Want uw omgeving verdient u
en zo verdient u uw omgeving.

Besef dat uw bijdrage
wezenlijke verandering doet bewerkstelligen.
Vertrouw daarom uw bevoelde waarde en waarheid ,
opdat u licht zult brengen
en u licht doet inademen.

Inhouding daarvan is geen optie meer.
Want uw liefde toe te voegen
in deze vernieuwde vorm van zijnskracht
doet al het oude vastzittende overstijgen.

Plaats uzelf in deze vernieuwde staat van zijn ,
zonder meer.

Zo zij het gezegd.

3oktober 2017

Leiding nemen

Lieve mens, vrouw van deze tijd,
sta op en geef leiding
aan wat u waarachtig te doen staat.

Treedt voorbij de verwachtingen van de ander.
Plaats u enkel nog vanuit uw eigenheid
te midden van de ander
en de situatie welke om leiding vraagt.

Doe dit vanuit uw eigen belevingsveld
voorbij uw bevoelde emoties.
Schep zo ruimte, om niet,
om zo ook de ander waarlijk de ruimte te geven
om de eigen innerlijke kracht te ervaren.

Uw bevoelde en doorleefde waarde toe te voegen
is een zegen voor de ander.
Recht u daarom en treedt naar voren,
zonder meer.

Laat uw gezag als vanzelf door u heen spreken
vanuit de liefde die u in u draagt.
Scherp zo uw intentionele bedoelingen
vanuit een houden van tot uzelf en de ander.
Opdat mededogen, begrip
en liefdesoverdracht plaats kan vinden.

Enkel zó zal echte verandering plaatsvinden
2 oktober 2017

Vrijheid

Vrij zijn is een zegen.
Vrijheid ervaren als een diepe omarming
met uw eigen geestelijk zijn,
maakt de weg vrij om zonder meer
uzelf en zo de ander waarlijk te ontmoeten.

Want zie, vrijheid en vrij zijn
is een geschenk aan uzelf
om door te groeien
en uzelf meer zichtbaar te maken.

Besef dan ook dat wanneer u zichzelf zichtbaar toont
om waarlijk in verbinding te treden vanuit dit gegeven,
u zult bemerken dat meer kan worden samengewerkt
en worden samen gegaan vanuit een ieder zijn betekenis.

Zo, bevrijdt uzelf door recht te doen aan wie u van binnenuit bent,
om zo evenzo de ander zijn of haar eigenheid ten volle te respecteren
voorbij alle voorbehoud en bejegening.
Want zó zal u een weerspiegeling zijn voor velen.

Wacht daarom niet op de ander,
maar zet zelf de stap uit liefde voor het geheel.

7 september 2017

Verloren tijd

Niets gaat verloren van dat
wat u in uw eigenheid van zijn heeft gebracht.

Weet echter evenzo dat uw tijd kostbaar is.
Verdoe uw tijd dan ook niet
met ongeloofwaardigheden en onbeduidendheid.

Zie uzelf aan als rechtschapen mens,
die zijn tijd te verduren heeft,
ook al zijn uw bekommernissen
hoegenaamd groot en zwaar.

Het is u gegeven om in het verduren
op te staan in uw eigen geestelijke verbondenheid,
in overeenstemming met uw zielsbevestiging op aarde.

Laat u evenzo op met ware ontspanning,
rust en eigen ruimte-invulling,
opdat deze vervullend is
en u de kracht geeft om vooruit te gaan.

Laat zo uw dagen zich vullen,
opdat het goede niet verloren gaat
en het verduren u welgevallig mag zijn,
voorbij de strijd en ongemakken.

Weet dat u meer bent dan de tijd
en de ongemakken u doen vertellen.

Laat uw eigen rijping
en de tijd u gegeven,
dan ook niet verloren gaan.
3 juli 2017

In stilte gaan

Begeef u telkens weer in de stilte.
Juist vanwege al wat tot u komt.

Besef dat zonder uw innerlijke afstemming te raadplegen,
u zichzelf ondermijnt.
Want in de stilte hervindt zich uw zielsbeleven
tot de druk of ongewenstheid van wat gaande is.

Herroep dan ook uw ritme van de dag
opdat de stilte een waarachtig deel mag zijn
in uw dagelijkse gang.

In de stilte ervaart u wat bovenstaande is aan wat is.
In de stilte herroept zich uw verhouden tot.
En in de stilte wordt u gewaar welke vervolgstappen
en gedragingen van u doen leiden
naar wat van u verwacht mag worden.

En dit al te verzégelen
en de liefde als ijkpunt te nemen
in al uw gedragingen.

23 juni 2017

Waken

Breng uzelf niet in verlegenheid
met al wat in en om u heen gebeurt.

U zélf bent in staat om al dan niet
toe te geven aan uw emoties
en gedachtegangen.

Besef dat ook wereldwijd
veel aan het licht wordt gebracht
wat in de donkerte
en de schaduw is en leeft.

Ook hierin geldt
dat u kansen aangeboden worden
om uzelf te richten en te rechten.

Uw waken tot uzelf tot uzelf
en de ander wordt aangeraakt
niet als verweer maar als een
innerlijke bewuste oproep
om uzelf waarlijk te verhouden
tot het goede.

Úw keuze voor begripsvolheid,
mededogen, innerlijke afgestemd,
maakt dat u zo meewerkt
aan een veld van nieuwe inzichten,
uiterlijk positieve veranderingen
en helende krachtsverbindingen.

Zo, waak over uw ware eigenheid
om het juiste te doen
in ering tot uw omgeving
en de wereld als geheel.

Want alles en iedereen
draagt uiteindelijk behoeding
van het geheel in zich.

Waak over uzelf
en zo tot de ander.

12 juni 2017

Lichtbrenger

In u allen is een lichtbrenger aanwezig.
Want zie, u bent van het licht.

Zij die zichzelf gekend weten,
ervaren dit diepe weten.,
daar zij voorbij het eigenbelang alleen,
het gemeenschappelijk belang dienende zijn
en/of op weg zijn hun bijdrage daaraan
gestalte te geven.

Weet dat u bij machte bent
het eigen licht toe te voegen
door u vrij te geven zonder inhouding,
en in respect wat u ontmoet.
Ook bij zaken die u ongewillig zijn.

Het is de moed die u helpt
om uzelf te (her) ontdekken
om zo het wezenlijke wat ú te brengen heeft
toe te voegen.

Zo, richt uzelf op om voorbij de bekommernissen
en overdenkingen te treden,
die u hoegenaamd vasthouden.
Want zij zijn immer van voorbije aard.

Ú heeft eeuwigheidswaarde
die alles doet overstijgen.

30 mei 2017

Geloof in uzelf

Ervaar de waarde die u in u draagt
door geloof te hechten
aan die wie u geworden bent.

Bezie uw geloof in uzelf
als een teken van volwassenheid,
Aas een lichtend voorbeeld voor uw omgeving.

Veel geschiedt vanuit geloof en ongeloof
in zaken die voorbij gaan aan het eigene.
Besef dat geloof, geloven meer is dan religies voorstaan.

Het is juist het eigen geloof
in wat ú kunt toevoegen aan de wereld om u.
Wat ú in uzelf ervaart
wat oprecht een uiting van liefde is
en mededogen voorstaat,
dat is waar het met geloven om gaat.

Zo, laat u op met geloof in uzelf,
als teken en verbond
van wat u kunt en mag toevoegen
aan al wat is
en waarachtig van u gevraagd wordt.

17 mei 2017

In rust keren

Geef uzelf de ruimte
om meer dan voorheen
de rust en ruimte in te passen
als dagelijks besef van eigen liefde
en trouw aan uzelf.

Want zie, momenten van rust
bieden u de mogelijkheid
om uzelf dieper te leren verstaan
en de omstandigheden vanuit een ander perspectief
gewaar te worden en tegemoet te treden.

Zeker, u heeft uw denken over en verstand nodig
om bespiegelingen te begrijpen
en gericht keuzes te maken.

Echter het is uw dieper bevoeldheid
die u de weg zal wijzen.

Geef uzelf ook de ruimte
om hoe en waar dan ook
naar buiten te treden
om uzelf op te laden
op een natuurgetrouwe manier.

Want zó zal rust en ruimte
uw leidsman zijn in uw vervolg,
opdat u zich meer gezien doet weten
en beter kan handhaven
ten opzichte van al wat tot u komt.
1 mei 2017

Sta op

Velen zijn u voorgegaan
in het zichtbaar maken
waartoe zij bereid waren.

Geef uzelf de kans om óp te staan,
want in de schaduw te blijven
helpt u niet verder.

Laat het wonder in u geschieden
door een stap voorwaarts te zetten
voorbij uw onnodig inhouden.

Want het oude, uw oude patronen
waren van weleer.
Laat het nieuwe in openheid tot u komen,
want zij behoort ú toe
evenals het de ander toebehoort.

Zo, verschuil of verdedig u niet langer meer
vanuit wat was,
maar wees bereid te gaan staan
voor wat wezenlijk van belang is.

Bescherm uzelf daarbij enkel nog
door het gewenste resultaat
of de vorm waarin los te laten.
Opdat dát mag geschieden
waartoe u opgeroepen wordt.

Vertrouw uzelf daartoe in staat.

17 april 2017

Voorbeeldig zijn

Wees het voorbeeld wat u kunt zijn,
zonder opsmuk, zonder hoogdravendheid.

Uw weergave van uzelf is goed genoeg
in de fase waarin u bent getreden.

Besef dat uw ware aard tonen
recht doet aan wat verbondenheid nodig heeft.

Doe uzelf en zo de ander recht
door uw ware eigen-waarde in oprechtheid te tonen.

Zó zult u bemerken
dat daar een natuurlijkheid vanuit gaat
die de ziel van de ander doet aanraken
om zo gezien en geweten te worden.

Toon ware interesse
in volkomen openheid tot de ander
om zo een voorbeeld te zijn
van wat verbintenissen nodig hebben
en respect, eerbied en toewijding
als vanzelf toetreden.

Ontmoet zo wat uw liefde vermag te doen.

11 april 2017

Ouder worden

Het leven is u gegeven
om uzelf zichtbaar
en zichtbaarder te maken.

In elke leeftijd wordt u gevraagd
uzelf gewaar te worden.
Iedere face daarin is noodzakelijk.

Besef dat u al doende en beseffende,
steeds meer van uw ware Zelf leert aanschouwen.

Besef ook dat u meert bent dan wat u voorgespiegeld is.
Want het is juist de bespiegeling in de tijd die nodig is
om door te leven en te doorleven wat van orde is.

Omarm dan ook iedere fase, iedere leeftijd
en het rijpingsproces wat daarin gaande is.

Bezie zo uzelf als doorreiziger
van uw geestelijk zijn in alle dagen.
Opdat u meer één mag vallen
met uw eigen betekenis van uw leven
in alle fases die achter u en nog voor u liggen.
4 april 2017

Verlies

Uzelf liefhebben, geeft u alle mogelijkheden
om daar waar verlies zich in en om u aandient,
het hoofd te bieden.

Verlies is zo een schone zaak
omdat u door het verlies heen
uzelf blijvend weet te vinden.

Sta uzelf daarom toe
om uw tranen nimmer meer in te houden,
opdat u de diepte van het verlies gewaar kunt zijn
en zo een zal vallen met het licht
wat deze dieptewerking doet veroorzaken.

Licht zo uzelf toe in het weten
dat alles een bedoeling heeft tegen het licht
van de vergankelijkheid durven aanschouwen.

Weet dan ook dat u meer bent
dan dat verlies u doet confronteren.

Beweeg u in deze als rechtschapene
opdat verlies uw wezen
zich in diepte doet bevestigen.

24 maart 2017

Laat u horen

En zie, een ieder heeft een stem
om zich te laten horen,
te spreken vanuit het diepst van zijn Zijn.

Besef dat u recht van spreken heeft,
daar waar u zichzelf ten diepste gewaar bent.

Uzelf gewaar zijn wil zeggen
dat u in uw reflectie op uzelf
een veld van leegte en neutraliteit kunt bemannen,
om zó zuiver van geest, zonder oordeel
uzelf en zo ook de nader tegemoet kunt treden.

Zeker, niet ieder oordeel is een veroordeling.
Echter waak over vooringenomenheden
enkel vanuit uw eigen ervaring en behoeften.

Zo, u wordt uitgedaagd om recht te doen
en rechtvaardig vanuit uw hart te spreken
waarbij de liefde u voorgaat
om zo hoe en waar dan ook
gemeenschapszin voor te staan.

15 maart 2017

Heling

Weet dat er helend vermogen in u ligt.
Erken dit vermogen
opdat u zélf heling zult brengen.

Heling vanuit uw ziel in zetten,
om de hoegenaamd grote verschillen
tot eenheidsbeleving te brengen.

Volsta niet u af te zetten tegen de onwil
of autoriteit gemaand machtsmisbruik.
Bezie immer voorbij de uiterlijkheid daarvan
en bevestig uzelf en de ander vanuit de eenheid van Geest.

Ja, ook voorbij het in extreme mate toedienen van geweld.
Want zie u allen bent door de tijden niet anders geweest
of onderworpenen.

Geef uw eigen geesteszijn hierbij de ruimte
om te zien dat in alles een aanroep en boodschap ligt
om uzelf op te richten om tot heling van uw ziel te komen,
als metgezel zowel in de stof als in de Geest.

Spreek en handel vanuit dit vermogen
om zo uw bijdrage van inhoud te voorzien.

In liefde
27 februari 2017

Gebed

Bevoel uw wezensechte verbondenheid
door in de stilte te treden.
Bevraag in onbevangenheid
wat u aangereikt mag worden.

Niet vanuit een wilsverklaring,
maar als een open ontvangen.

Laat u zo in met uw geesteszijn,
opdat u in zuiverheid dat toegefluisterd wordt
wat van orde is.

Het zijn niet uw gedachten die het gebed doen sturen
maar uw verbindingskracht vanuit uw ziel ingegeven
die maakt dat het waarachtige zal geschieden.

Zo, treedt in gebed vanuit deze gesteldheid,
opdat u zich waarlijk gesteund weet in alle dagen.

Want uw geesteszijn in afstemming gaat u voor,
hoe en waar dan ook om het juiste te doen of te laten.
Zij overziet en voorziet u in alles.
Wees in vertrouwen tot haar.
10 februari 2017

Verborgen zaken

In het verborgene van velen,
spelen zich zaken af
die nog niet gekend of geweten worden.

Besef echter dat de ziel, uw ziel
u immer bijstaat om u te steunen
om het onzichtbare zichtbaar te maken.

Want een ieder verdient het
om tot heling te komen.

Dit geldt evenzo voor het grote wereld gebeuren,
daar een ieder op weg is zichzelf te aanschouwen
als deel ven het geheel,
de ziel op aarde, van de aarde te ontwaren
en tot wasdom te brengen in verbondenheid.

Zo, heb hoop dat in alles de schaduw zal oplichten
daar waar u zélf, in uzelf
het licht van uw ziel leert aanschouwen
in verbondenheid met uw omgeving
en in betrokkenheid met hen die nog niet weten.

7 februari 2017

Een nieuw begin

In u ligt het vermogen
om een nieuw begin te maken,
daar u scheppend vermogen bezit.

Laat daarom u lasten achter
in de rust van het geschonkene.

Overzie wat was enkel nog
vanuit het gegevene zoals het was
en niets anders dan dat.

Zegen uzelf met dit vermogen
en treed in het heden vrij en toegankelijk
voor wat tot u komt.
Verfris zo uw gedachten en denken over.

Open uw hart voor nieuwe verbindingen
welke enkel kunnen ontstaan
vanuit het nieuwe begin
dat u zélf kunt scheppen.

Leef en beleef zo uw anders zijn
als een waar geschenk tot uzelf.
Opdat u anders dan voorheen
het nieuwe kunt verwelkomen,
uit liefde voor uzelf.

4 januari 2017

Vredelievendheid

In u bent u drager van het Licht.
Zet daarom uw licht bij
juist in deze tijd van donkerte die u omvat.

Zie dat in al wat is Licht nodig is
om vredelievendheid te ontlokken.
Want zij is de veruiterlijking van vergankelijkheid.
Zij heft de verschillen op
en is behoedend voor de toekomst.

Investeer vanuit dit gegeven in uw mededogen
opdat medemenselijk handelen u doet verrijken
en doet verder kijken dan uw oordelen.

Bescherm en bewaak zo de mens die u bent
en tot u komt in het tonen van uw vredegang.
Want uw toekomst staat in dit teken.
Uw reikwijdte verwacht uw inzet hiertoe.

Zo, wees niet alleen in deze dagen in bewustheid van vredetoedracht
maar besef dat uw inbreng van wezensaard is
gelijk zij die u voorgegaan zijn
en met u in het nu opstaan.

Wees zo in vrede met uw eigenheid
in het belang van allen.

23 december 2016

Geduld hebben

Alles heeft zijn tijd en ruimte nodig
om tot bloei en ontwikkeling te komen.

Geduld hebben is daarbij van belang
evenals het besef dat alles vergankelijk is.

Leer uzelf te zien als een opgaande levenskracht
die immer in staat is verandering
en vernieuwing aan te brengen.

Weet daarbij dat dit enkel kan geschieden
in de tijd die nodig is
om uw eigen waarheid waarachtig te maken.

Niet in alles kunt u overzien wat nodig is of van belang.

Daar waar u bereid bent uzelf gedragen te weten
vanuit uw diepe innerlijke afstemming,
zo zult u bemerken dat u de veerkracht
en geduldigheid kunt ervaren en inzetten
om u waarlijk te verhouden tot dat wat in de tijd
kan en mag geschieden.

Zo, heb geduld in overgave
tot wat voor u in ontwikkeling staat te gebeuren
en evenzo tot uw verder bereik en daar buiten.
Geduld hebben

Steunen

Steun uzelf, steun de ander
in uw en zijn weerbaarheids toename.
Zie, want alles is aan het veranderen.

De weerbaarheid heeft vooral als betrekking
uzelf en zo de ander niet mee te laten glijden
met de tegenstellingen en de alom grijpende misverstaanheid.

Laat u in met de waarde die u zélf in u draagt.
De waarde van mededogen en medemenselijkheid.

Zet uw steun bij door zichtbaar uit te komen
voor begrip en door anders denken
en benaderen van onbesef.

Leer zo uzelf evenzo beter te verstaan
vanuit het midden van uw eigenheid.

Want zó kan meer wijsheid in u dalen,
opdat u meehelpt met wat waarachtig behulpzaam
is in uw tijding.
25 november

Onzekerheid

Uw bestaan kent vele onzekerheden.
Uw bewustzijn daarvan vermaakt onzekerheid
tot een weten dat alles kan veranderen.

Voorbij uw wenskracht, wil en overtuiging te leren staan,
doet u beseffen dat u er niet alleen voor staat.
Dat u aangesloten bent op een groter weten
waar u deelgenoot van bent.

Besef dat u allen medereizigers bent
van een in ontwikkeling zijnd geheel.
Waarin u telkens weer uitgedaagd wordt
om voorbij opkomende onzekerheden
uzelf te herontdekken.

Want zie, uw leven staat in het teken
van liefdevolle overgave en doekracht
om het al oude te doen transformeren
naar nieuwe opwaartse hoedanigheden
om zo uw aller bestaan te herenigen in vrede,
gelijkheid en broederschap.

Zo ontmoet uw onzekerheid in het vertrouwen
dat u zélf de verandering daarvan in handen heeft.
22 november 2016

Meebewegen

Beweeg mee vanuit de stilte van uw midden.
Beweeg mee met dat waar u zichzelf hervindt.

Vanuit uw midden weet u dat alles zijn reden heeft,
ook voorbij het niet direct herkennen daarvan.

Door het telkenmaal hervinden van uw eigenheid,
zo doorziet u wat u in het vervolg kunt doen of laten.

Laat u daarom in met wat uw ware innerlijk u doet bewegen,
als een natuurlijk invallen.
Maak zo de weg vrij om hoe en waar dan ook
uw licht bij te zetten vanuit een verenigd hart met al wat is.

Zó zult u treffend zijn in uw bewoording
en zó zult u zich gedragen weten.

Want uw bewustzijn is daar om dit zichtbaar te maken.
18 november 2016

Veranderbaarheid

In een ieder ligt veranderbaarheid besloten
als een wezenlijk ontmoeten van de ziel.
Want door het eigen invoelend vermogen bent u in staat
uzelf tegen het licht te houden
en zo nieuwe en andere keuzen te maken.

Wat u er ook van vindt, welke werken u ook doet,
besef dat door ú verandering mogelijk is.
Uw inzet en uw vrijgeven van dat waar ú voor staat,
in respect beluisterd en benoemd,
maken een wezenlijk verschil,
daar waar u voorbij het door u gewenste resultaat treedt.

Want zó geeft u ruimte aan evenzo de veranderbaarheid van de ander.
Het is de vredige ontmoeting van wederzijdse bekommernis die maakt
dat nieuwe inzichten worden verkregen
welke haar werken zal verrichten.

Uw wereld, zowel in het klein als in het groot,
zal zich alzo openen in verander-baarheid
naar een nieuwe toekomst.
15 november 2016

Gelukkig zijn

Gelukkig zijn is een streven van velen.
Geluk hebben is een gift en een aanbod
om evenzo geluk door te geven.

Hoe u zich ook voelt en bejegend wordt,
weet dat binnen in u immer het vuur van gelukkig zijn zal branden,
daar waar u uw geestesbesef van afkomst blijft zien, bovenal.

Gelukkig zijn zou geen streven behoeven te zijn,
maar het omarmen van wie u in wezen al bent,
voorbij uw bekommernissen.

Plaats uzelf dan ook in het midden van uw eigenheid
en bezie de wereld om u.
Ervaar zo uw eigen reikwijdte en beperktheden
niets als overdaad of gemis,
maar als een zijnservaren.

Weet ook dat u zélf het leven van inhoud dient te voorzien.
Úw liefde daarbij voorop te stellen bovenal,
maakt de weg vrij om gelukkig zijn ten diepste te ervaren en te scholen.

Zó zult u bemind worden en liefdesgeluk meer en meer leren kennen
als deel van uw eigen eigenheid.

8 november 2016

Verantwoordelijkheid

31 oktober 2016

Verantwoordelijkheid is een wezensbegrip daar het leven,
úw leven verantwoording vraagt van uw eigen bijdrage.

Voorbij uw kindertijd draagt u zélf uw verantwoording van het eigene.
Want zie, daar waar u zich afhoudt van de eigen verantwoording en verantwoordelijkheid,
zo zal er geen ontwikkeling zijn.

Treedt dan ook voorbij aan de ander
want niemand is verantwoordelijk voor u
en u niet voor de ander.

Bezie evenwel in openheid wat u kunt bijdragen om niet,
opdat zó nieuw licht mag schijnen.

Weet evenzo dat een ieder zélf verantwoordelijkheid dient te openbaren
voor het behoud en behoeding van uw wereld
in alle opzichten.

Waak in deze immer voor het dienen van het eigen belang alleen,
opdat zó een gemeenschappelijk optrekken zich kan vestigen
en vernieuwingen breed gestalte kunnen krijgen.

In liefde
31 oktober 2016

Bewogen zijn

Laat u raken omwille van het herstellen
en doen opstaan van vernieuwingen.

Laat uw bewogen zijn spreken
in het besef dat meer mogelijk is
dan het schijnbaar onmogelijke.

Want waar u zich vanuit uw hart kenbaar maakt
ongeacht het direct zichtbare resultaat te wensen,
zo zet u het veld vrij tot wezenlijke veranderbaarheid.

Laat uzelf daarom evenzo raken
wat anderen vanuit hun hart tot u brengen,
opdat meer gemeenschappelijk kan worden opgetrokken
in deze tijd van tegenstellingen
en onbedoelde machtsveranderingen.

Luister naar uw innerlijk bewegen in deze,
want zó zult u anders reageren
en de liefde voorrang geven
boven de bevoelde onmacht in u

11 oktober 2016

Innerlijk gezaghebbend

Ieder mens draagt innerlijk gezag in zich.
Uw ziel is daar getuige van.

Want het is de ziel die u aanspreekt
daar waar u beseffende bent
dat u meer bent dan uw uiterlijke vorm of status.

Besef dat u bovenal luisteraar bent
van uw innerlijke gezaghebbendheid.

Sta daarom dagelijks stil bij deze gegevenheid,
opdat u zich in natuurlijkheid daarmee kunt verbinden.
En zo uzelf verbonden weet
met het gezaghebbende deel van ook de ander.

Zó leert u zich te verstaan met wat nodig is
in uw werken en samenzijn.

Zó valt u meer en meer een
met de vernieuwing die voorgestaan wordt.

En zó zult u innerlijke rust en vertrouwen vinden
om hoe en waar dan ook licht toe te voegen
aan de veranderingsprocessen die nodig zijn.

Beluister alzo uw innerlijk gezag,
opdat u ziende wordt wat van belang is
en doener wordt vanuit uw eigen gezaghebbendheid,
in eenvoud van betoon.
6 oktober 2016

Wereldburger

In uw bestaan wordt u met vele zaken geconfronteerd
omwille van het u leren verhouden tót.
Dit verhouden tot, maakt in u dát vrij en helder
waar u zélf uw bijdrage aan kunt verlenen.

Deze zelfontdekking is de basis van uw eigenheid
en doet u alzo bevestigen
waartoe u zich opgeroepen weet.

Dit onderzoek is geenszins bedoeld
om u vast te leggen
aan één beweging van betrokkenheid
in een bepaald werk of inzet.

Zij is mede bedoeld om breder en wijder
een veld van verlichting te creëren
welke meer betrokkenheid en verbondenheid doet aanraken.

Zo, herijk uw inzet niet vanuit uw wilskracht
maar vanuit diepe bewogenheid en medemenselijkheid,
zodat meer recht wordt gedaan
aan de wereld om u en verder reikend.

3 oktober 2016

Doorvoelen

In al wat tot u komt
wordt van u gevraagd
in eigen bevoelde waarheid te komen.

Voorbij uw emoties treden,
is daarbij uw leidraad
om alzo uw ware gevoelslaag te laten spreken.
Ook al zijn de antwoorden blijkens
anders in u dan verwacht.

Want zie, u bent lerende uw eigenheid
niet alleen te ontmoeten,
maar evenzo te scherpen
aan uw bestaanszekere opdracht.

Zo, doorvoel voorbij de verwachtingen
van uzelf en de ander in een vrij bewegen,
voorbij uw verstandelijke vermogens.

Opdat u dichter en dichter
de reikwijdte van uw eigenheid leert ervaren
om in te zetten voor velen,
in liefde en vredelievendheid uitgeschonken.

19 september 2015

Weerbaar zijn

Toon uzelf weerbaar.
Sta uzelf toe om het juiste te zeggen
en vrij te geven wat in u leeft,
rechtschapen en van verbonden aard.

Want wie zich in oprechtheid toont
laat het waarlijke verschil achter
bij hen die nog in onbewustheid zijn.

Weerbaarheid vanuit zuivere gedachten
en innerlijk vredelievend bevoeld,
maakt evenzo de weg vrij
uzelf waarlijk verder te dragen
en zo veranderingen waar te maken.

Bezie dan ook uw tegenwicht als vernieuwend
vanuit deze houding
en niet als tegendraads of onrustmakend.

Zo, strijd niet meer
maar toon uw weerbaarheid met dát wat u
in wenskracht waarachtig anders wenst te doen ontstaan
in het belang van het gemeenschappelijke.

13 september 2016

Waarheid

Velen ontlenen de Waarheid
uit het geschreven boek
en van horen zeggen.

Velen blijven zoekende
en laten zichzelf welgevallen
met waarheden van anderen.

Of onderwerpen zich aan gewoonten en normen
zoals deze in hun omgeving worden gepredikt.
Weet dat een iéder waarde
en waarheden in zich draagt.

Want zie, waar u zichzelf erkent
en meegroeit met eigenwaarde ontwikkeling,
zo zult u meer in waarheid leven,
juist vanuit uw open vizier.
en bevrijde houding.

Zo, zie externe waarheden
als bespiegeling van uw ziel,
opdat u zo zichzelf leert plaatsen
en ervaren wat uw waarheden zijn
in het belang van wederzijdse menselijke
en geestelijke hoedanigheid.

Zó zult u waarlijk gemeenschapszin bevorderen
en gemeenschappelijk optrekken
naar de nieuwe wereld in ontwikkeling.

9 september 2016

Eerzaam

Weet dat u allen op weg bent
om een nieuwe wereld te creëren.

Ontmantel daarom, hoe en waar dan ook
tegenspraak en ongeduld,
door zichtbaar eerzaamheid uit te dragen.

Eerzaam zijn is voorbij de verschillen
elkaar op waarde te schatten
en voorbij het oordeel
de ander tegemoet te treden.

Zichtbaar een verschil te maken
door openlijk kleur te bekennen
daar waar van ongelijkheid tussen de mens gepredikt wordt.

Help elkaar daarbij
door recht te doen aan eigen ering van het eigene
en verstaander te worden van het eigene van de ander.

Wees zo elkaars gelijken als individu
in samendracht van gemeenschapszin
en toegevoegde eer-zaamheid.

6 september 2016

Scheppingskracht

Lieve mens, u heeft alles in zich
om niet alleen uzelf ‘waar’ te maken,
maar evenzo uw ware bijdrage
aan het geheel te leveren.

Hoe ook uw omstandigheden zijn of waren,
weet dat u scheppingskracht bezit.

Niet als bezit maar als een gave
welke u kunt en mag inzetten
om zo uw eigen betekenisvolheid in te zetten,
om niet.

Leef daarom en beleef uzelf
als dát deel van het geheel
welke recht doet en wil doen
aan het bestaan op aarde.

Overbrug in uzelf de aardse verschillen
enkel door oprechte liefde te bemannen
en uw ziel te volgen als gelijken.

Wijs niet af wat u zélf in u draagt.
Bezie elke fase in uw leven
en dat van de ander
als een nieuwe opmaat voor vernieuwde schepping,
gelijk de natuur zich blijft hervormen.

Wees uzelf nabij, telkens weer.
2 september 2016

Vredelievend zijn

Vrede hebben met en in uzelf
is een genadeschenking tot uw eigenheid.

Vredelievend zijn tot de ander
maakt de weg vrij
om de ander waarlijk te ontmoeten.

Door hierin waarlijk het voorbeeld te zijn,
zo worden velen herinnerd
aan wat Vrede waarachtig inhoudt.

Zo wees in vrede met uzelf als eerste
opdat zó het licht door uw ogen, hart
en handelen doet blijken.

Waarop het veld wat u alzo aanraakt
zich doet erkennen en vrede alom wordt uitgedaagd
om zichzelf weder te vestigen.
Opdat ware verbondenheid haar kracht herwint.

Zo, ga in vrede en wees vredelievend
ook daar waar de onmacht van de ander zich toont.
11 juli 2016

 

Tot eind augustus ben ik niet in staat dag-inspiraties op het net te zetten. Het is wellicht een idee om eerdere inspiraties nog eens tot je te nemen. Hele fijne zomer gewenst.

Warme groet, Jules

Vergevingsgezindheid

In het licht van uw ontwikkeling
is het van belang
al het oude niet alleen tot leven te brengen
maar evenzo tot vergeving te komen.

Vergeving is een daad van erkenning van het eigene
en vergiffenis schenking tot de ander.

Dit om alzo de waarde van wat was
waarachtig te maken
en zo tot verlossing te komen.

Want zie, om het nieuwe te omvatten
dient het oude in vergankelijkheid te worden gebracht.

Help uzelf daarom telkens weer
om uw eigen brug in deze over te gaan
door vergevingsgezindheid in uzelf op te laten staan
en uw innerlijke rijpheid te volgen.

Beluister in alle dagen wat u in deze kunt doen,
opdat vernieuwing uw metgezel kan zijn.

4 juli 2016

Vertrouwen

In het leven dat u leidt,
is het van wezensaard telkens weer
uw vertrouwen aan te spreken.

Vertrouwen is uiting geven
aan uw eeuwige verbondenheid
door alle tijden heen.

Zij is de graadmeter
onder alle uw pad kruisende aangelegenheden.

Uw trouw zijn aan uw vertrouwen
maakt uw verbondenheid met uw Geest helder.
Besef dat uw lerendheid daarmee verbonden is.

Want zie, daar waar u uw vertrouwen voorop stelt
boven uw bekommernissen en onzekerheden,
u uw fysieke, psychische en geestelijke gesteldheden
doet oplichten
en uw zelfhelende vermogens doet aanwakkeren.

Zo, vertrouw uzelf in uw eigen handen
om zo uw licht meer te laten schijnen
in alle opzichten.
1 juli 2016

Verdraagzaamheid

Help uzelf om meer in verdraagzaamheid te geraken.
Bezie de ander niet als ongelijken
maar zal mede broeder of zuster.

Geloof in het gegeven dat uw voorbestemdheid
ook deel uit maakt van de ontmoetingen alom.

Want het is uw lerend vermogen
dat wordt aangesproken en aangezet
om u tot alles te verhouden
en in verdraag-zaamheid te geraken.

Medemenselijkheid, warmte en liefdesgetuigenis
zijn de ingrediënten om waarlijk uzelf terug te vinden
en verdraagzaamheid te openbaren.

Zo, zie niet meer om maar ga recht vooruit,
wetende dat u in alles gespiegeld krijgt
wat in u tot wasdom gebracht mag worden.

Om zo dát deel van de liefde te herenigen in uzelf
en zo voor het geheel.

27 juni 2016

Gelukkig zijn

Ieder mens heeft een innerlijk weten
en opwekkende behoefte
zichzelf gelukkig te weten.

In het besef deel te zijn van het grote geheel,
is het dan ook van belang
zichzelf deelbaar op te stellen.

Geluk en gelukkig zijn maakt deel uit
van uw oorspronkelijk ervaren
dat alles goed kan zijn.

Dat onvoorwaardelijkheid van liefdesbetuiging
en getuigenis in u innerlijk bekend is.

Besef dan ook dat voorbij alle bekommernissen
die uw pad kruisen er immer licht schijnt.

Door innerlijk contact te maken met uw ziel
en van daaruit uzelf en de ander blijvend te ontmoeten,
zo zal u de reikwijdte van uw energieveld
van licht en liefde weer ervaren en omarmen.

Er is geen berg te hoog om alzo de top
van uw eigen gelukservaren vorm en inhoud te geven.
Want zie, u bent meer dan uw aardse leven u vertelt.

Zo, geef gelukkig zijn een kans
vanuit het midden van uw eigenheid
waar de rust en liefde gehuisvest is.

23 juni 2016

Verbijzonderen

Voorbij de alom gelijkenissen van de mens,
bent u uniek in uw zijnsgesteldheid.

Het is daarom van dienst
uzelf meer en meer te verbijzonderen,
opdat u ten diepste en tegenoverstaande de ander,
uw ware zelf leert herontdekken.

Zie uzelf aan telkens weer
in hoeverre u recht doet aan het eigene.

Ervaar de verschillen waarlijk
als waardevol en complementair aan de ander.

Ervaar uzelf niet als meer of minder,
ook bij hoegenaamde afhankelijkheid.

Blijf uzelf zien als groeiende
naar dieper besef van rechtschapenheid
ook bij uw menselijke teruggang
in zowel psychische als fysieke hoedanigheid.

Want zie, alles is u gegeven
om voorbij de uiterlijkheid ervan
tot beleving te komen
van uw ware afkomst en heengaan.

Bewaar daarom uzelf
in het bijzondere van het eigene ,
hoe dan ook.

17 juni 2016

Vernieuwing

Vernieuwing ontstaat dán
wanneer u zichzelf bemachtigt
met innerlijke rust en vredigheid.

Want zó bent u in staat
te doorschouwen wat werkelijk gaande is.

Beluister daarom uzelf
en beluister vooreerst de ander
opdat u werkelijk verstaander wordt.

Oordeel en veroordeel niet
want zó wendt u zich af
van de waarde en waarheid van het gegevene.

Zie niet meer toe
maar handel overeenkomstig
wat de liefde u te vertellen heeft,
zonder meer.

Inhouding van respect
maakt dat verbindingen hun taak verliezen
en onmacht en macht hun voordeel doen.

Geef elkaar de ruimte voor het eigene,
opdat vanuit een nieuw perspectief
vernieuwing haar weg kan bereiken
en vervolgen.

Zo, wees elkaars medereiziger,
opdat niets verloren kan gaan
van ieders bijdrage aan uw wereld in verandering.

13 juni 2016

Natuurlijk

Van nature heeft u alles in zich
om tot ontwikkeling te komen,
zowel in uw aardegang als in de Geest.

Door oorzaken, omstandigheden zowel van buitenaf
als innerlijke ongerechtigheden,
zo weerhoudt zich menigmaal de natuurlijke gang.

Het is u weliswaar gegeven,
in uw eigen maat van ontwikkeling,
dát te doorgronden wat maakt dat u vrij komt
en gezaghebbend een nieuwe fase binnentreedt.

Help uzelf en de ander en uw leefklimaat
om vanuit het eigen beleven opwaarts gericht te zijn
naar de vernieuwing welke u voorgaat.

Bezie de omstandigheden niet als vijandig
maar vanuit een natuurlijke gang van evenwichtzoekende.
Opdat zó de reikwijdte van uw inzet vergroot zal worden,
zowel voor uw eigen ontwikkeling als van de omstandigheid.

Zo, waak over uw natuurlijke eigenheid
opdat u zich herkent weet
en zo meer kan doorschouwen
wat de buitenwereld nodig heeft
in háár natuurlijke gang.

Vetrouw uzelf daarin.
10 juni 2016